Sjekkliste i krisetider

writing to do list

 Vi anbefaler våre kunder å gjennomgå sjekklisten nedenfor for å se på relevante tiltak for å begrense kostnader og negative effekter av hendelser i krisetider.

Vi stiller opp som samtalepartner og rådgiver hvis du som næringsdrivende har behov for bistand til å gjennomgå sjekklisten og til å drøfte situasjonen.

Sjekkliste/muligheter for kostnadsreduksjon

 • Avbestill alle leveranser som ikke er kritisk viktig for å opprettholde driften
 • Unngå nye bestillinger som kan forskyves uten at dette påvirker driften negativt
 • Ta kontakt med huseier, for drøfting av reduksjon og/eller fritak av husleie for en periode
 • Har husleieavtalen en regulering av «force majeure» (en vanlig klausul i kontraktersom i utgangspunktet løser en eller begge parter fra ansvar for mislighold når en ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor partenes kontroll, som flom, krig, opprør og naturkatastrofer hindrer en eller begge parter i å gjennomføre forpliktelser foreskrevet i kontrakten).
 • Kontakt banken for utveksling av info og vurdering ift. avdragsutsettelse, økte kredittrammer osv.
 • Ta kontakt med leasingselskap for å drøfte mulighetene og sjekke hvilken bistand leasingselskapet kan gi.
 • Gjennomgå regnskap (resultatregnskap og balanse), slik at den økonomiske status er mest mulig sikker og kjent
  • Kritisk gjennomgang av utestående fordringer, vurder risiko for at kunder ikke evner å betale på forfall (ta eventuelt kontakt for avklaring)
  • Gjennomgå kreditormassen (leverandører) for å få en sikker oversikt over de utbetalinger som forventes. Vurder om enkelte kan forskyves, ta eventuelt kontakt med leverandør (kreditor) for å drøfte muligheten for utsettelse
  • Gjennomgå forestående oppgjør av offentlige avgifter
 • Utarbeide et revidert likviditetsbudsjett, hensyntatt de endringer som kommer av (regjeringens tiltakspakke) knyttet til forskyvning av arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og forskuddsskatt.
  • Foreta en kritisk vurdering av inntektene framover
  • Legg inn alle andre kjente faktorer som påvirkes av situasjonen
 • Med grunnlag i likviditetsbudsjettet framkommer behovet for tilførsel av likviditet.
 • Med grunnlag i oppdatert regnskap og likviditetsbudsjett ta snarest mulig kontakt med banken-vi bistår gjerne i samtale med banken.

 Gode råd:

 • Ta kontakt med kundene dine og kartlegg dine kunders situasjon – risiko for manglende oppgjør?
 • Ta kontakt med leverandørene dine og om nødvendig anmode om justert betalingstidspunkt (forfall)
 • Ha løpende og god kontakt med banken og bankens kontaktperson
 • Søk bistand hos regnskapskontor / regnskapsfører
 • Forsøk å arbeid mest mulig proaktivt (føre var)
 • Vær offensiv, let etter muligheter

Kontakt oss gjerne på telefon eller mail for å avtale møte for bistand.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss i dag!